Space Battleship Yamato

Rated NR 131 min. 2013

Film Credits

Director: Takashi Yamazaki

Writer: Leiji Matsumoto, Shimako Sato and Yoshinobu Nishizaki

Cast: Takuya Kimura, Meisa Kuroki, Toshirรด Yanagiba, Naoto Ogata, Hiroyuki Ikeuchi, Shin'ichi Tsutsumi, Maiko, Reiko Takashima, Toshiyuki Nishida and Toshihiro Yashiba

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Space Battleship Yamato

Add a review

Rating

Select a star to rate.