Dead Sushi (Deddo sushi)

Rated NR 92 min. 2013

Film Credits

Official Site: deadsushi.com

Director: Noboru Iguchi

Writer: Noboru Iguchi and Jun Tsugita

Producer: Motohisa Nagata, Yoichi Sakai and Mana Fukui

Cast: Rina Takeda, Shigeru Matsuzaki, Yasuhiko Fukuda, Takamasa Suga, Takashi Nishina, Asami, Yui Murata, Kentaro Shimazu and Toru Tezuka

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Dead Sushi (Deddo sushi)