Bangkok Revenge (Yokame no semi)

Rated NR 152 min. 2012

Film Credits

Director: Izuru Marushima

Writer: Mitsuyo Kakuta and Satoko Okudera

Cast: Jun Fubuki, Gekidan Hitori, Mao Inoue, Eiko Koike, Yoko Mariguchi, Hiromi Nagasaku, Tetsushi Tanaka and Yo Yoshida

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Bangkok Revenge (Yokame no semi)